RSY Süýüm optiki bölek ýapylyşy, ýylylygy gysýan turba

Gysga düşündiriş:

Süýüm optiki bölek ýapylmagyny möhürlemek üçin RSY optiki süýüm ýylylygy gysýan turba ulanylýar.Içindäki çyzykly örtük ýa-da spiral örtük, ýapylmagyna berk we ygtybarly baglanyşygy kepillendirýär.

Turbanyň daşyndaky termo duýgur boýag, reňkini üýtgedip dogry temperaturany gysýandygyny görkezýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

- eredýän ýelim suwa we çyglylyga çydamly bolup biler

- aňsat gurnamak, gurnamak üçin ýörite hünär ýa-da enjam gerek däl

- dogry gysyş temperaturasyny görkezmek üçin termo duýgur reňkiň öwrülmegi

- RSY-nyň ýokary gysyş gatnaşygy dürli kabel diametrlerini ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.

 

Spesifikasiýa

Görnüşi Berilişi ýaly diametri Dikeldilen diametri Galyňlygy dikeldildi
Φ28 / 6 28 6.00 2.5
Φ33 / 8 33 8.00 2.5
Φ35 / 12 35 12.0 2.5
Φ40 / 12 40 12.0 2.5
Φ45 / 13 40 13.0 2.5
Φ55 / 16 55 16 2.7
Φ65 / 19 65 19 2.8
Φ75 / 22 75 22 3.0
Φ85 / 25 85 25 3.0
Φ95 / 25 95 25 3.0

* Müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýörite spesifikasiýa önümlerini dizaýn edip we birleşdirip bileris.  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň